Уборочная техника

Уборочные станции
"Аква 2х17л"

Габариты: 104 х 40 х 85см